Microsoft Dynamics Business Central (NAV)

Dynamics 365 Business Central nga BTech është i lehtë për tu përdorur dhe përshtat nevojat e seciles kompani. Ky sistem ju ndihmon të lidhni biznesin tuaj dhe të merrni vendime mbi baza të informuara. Kjo ERP është pershtatur dhe pasuruar me funksionalitete shtese per tregun shqiptare nga BTech. Funksionalitetet nga Dynamics Business Central (NAV) mund të personalizohen përmes shërbimeve të tjera të Microsoft Cloud, të tilla si Office 365, Microsoft Flow, Power BI dhe PowerApps.

15€ kthim për çdo € të investuar

Nga studimet e fundit ndërkombetare, BC ka kthimin më të lartë nga investimi krahasuar me të gjithë konkurentët

10+ Partnerë Rajonal

Një nga zgjidhjet më të mira në Botë, e suportuar nga Parnerë të kualifikuar dhe të çertifikuar nga Microsoft

4,7

Një nga sistemet më të kuotuara në Botë për bizneset e vogla dhe të mesme

Dynamics Business Central (NAV) – Sistemi No. 1 në Bote për SME-të

Vjet eksperiencë

Klientë

Milion përdorues

Vende të botës

Partner të çertifikuar

← CRM dhe ERP në një platformë të vetme. Ofron çdo gjë që mund t’i duhet biznesit tuaj

← I përshtatur plotësisht me legjislacionin fiscal shqiptar sipas udhëzime të Fiskalizimit.

← Në 40+ gjuhë të ndryshme. Përfshirë edhe gjuhën Shqipe

← Siguri maksimale ndaj sulmeve kibernetike në plaformën Cloud

← Implementim shumë i shpejtë. I përshtatet lehtësisht kërkesave ndryshme të biznesit

← Përdor Inteligjencën Artificiale për të lehtesuar përdoruesit. Analizë dhe Raporte të avancuara nëpërmjet programit Nr. 1 në Botë, Microsoft Business Intelligence

Menaxhim i Financës

Shitjet dhe menaxhimi i
servisit

Menaxhimi i Projektit

Menaxhimi Logjistikes

Menaxhimi i Operacioneve

Raportimi dhe Analizat

Funksionet e Dynamics Business Central (NAV)

Funksionet

Dynamics Business Central (NAV)

Lehteson proceset organizative dhe financiare. Automatizon proceset qe nga porosia e blerjes se lendes se pare, deri tek shitja perfundimtare e produktit duke ofruar gjurmushmeri te plote te proceseve

Ofron siguri te larte si nga abuzimet apo gabimet e perdoruesve edhe nga sulmet kibernetike

Dynamics 365 Business Central ofrohet si ne cloud edhe me instalim ne serverat e klientit

Versionet cloud nuk kane nevoje per mirembajtje te sistemit dhe te gjitha perditesimet kryhen automatikisht

Zgjidhja cloud ofrohet ne pakete me pagesa mujore per perdorues (sipas roleve) dhe aplikacioneve qe perdoren

Zgjidhja On-premise (me instalim local) realizohet me blerjen nje here te licencave te nevojshme dhe me pas pagesen e nje kostoje mirembajtje vjetore Microsoftit (e detyrueshme per vitin e pare)

Business Central (NAV)

 

 • Nderfaqe Interaktive e fokusuar mbi detyrat dhe idikatoret
 • Aksesohet nga kudo ne web
 • Ne Cloud ose i Instalueshem (On Premise)
 • I sigurte nga sulmet kibernetike
 • I certifikuar sipas kerkesave te EU per mbrojtjen e te dhenave (GDRP)
 • Version Mobile per Android dhe iOS
 • Suporton 26 gjuhe te huaja. Perfshire edhe Shqipen

Our Features

Menaxhimi i Financave

 

 • Fiskalizim sipas kerkesave te ligjit me subjekte te autorizuara si mirembajtes
 • Gjenerimi i Bilancit dhe PASH ne çdo moment dhe ne kohe reale
 • Menyre e thjeshte dhe interaktive e krijimit te raporteve financiare nga vete perdoruesit e Finances
 • Perdorimi I Dimensioneve Financiare ne gjenerimin e analizave te detajuara (Analysis View)
 • Account Schedules per monitorimin financiar te planit te llogarive, buxheteve, llogarive te cash-it dhe tipeve te kostove ne raportet financiare
 • Multi Currency. Lejon menaxhimin me shume monedha. Perditesimi automatik i kursit te kembimit me Banken e Shqiperise
 • Barazimi automatik i Bankave (Bank Statements) me faturat e hapura te sistemit
 • Aplikimi automatik ne fature dhe artikuj te kostove indirekte (taksa te ndryshme, transporti, etj)
 • Vleresim i specializuar i kostove, te ardhurave dhe fitimit ne modulin e Cost Accounting
 • Mundesi per krijimin e kompanise se konsolidimit per grup kompanite
 • Menaxhim i automatizuar i parapagimeve ne aspektin kontabel
 • Menaxhim i avancuar i Aseteve Fikse ne me shume se nje liber asetesh.
 • Amortizimi automatik, meanxhimi i mirembajtjeve te asetit dhe sigurimit te tij.
 • Menaxhimi i penaliteteve te vonesave ne pagese ne menyre automatike dhe dergimi automatik i emaileve tek klientet. Parashikimi i pagesave ne vonese nepermjet AI
 • Menaxhimi I KPI-ve dhe Buxheteve
 • Ndefaqesimin me sisteme te ndryshme pagesash si Paypal
 • I lidhur me Power BI per te pasur raportet me te detajuara ne kohe reale

Shitjet

 

 • Menaxhimi i Fushatave te Marketingut ne lidhje me shitjet
 • Menaxhimi i Oportuniteteve (CRM)
 • Menaxhimi nga oportuniteti, tek porosia, tek faturimi dhe ndjekja e pagesave.
 • Menaxhimi automatik i penaliteteve sipas termave kontraktuale
 • Menaxhim fleksibel i çmimeve dhe zbritjes per klientet individuale dhe grupin e konsumatoreve
 • Indikatoret e çmimit ne faturat e shitjes per te patur nen kontroll gjithnje marzhin e fitmit
 • Menaxhim i marreveshjeve tregtare
 • Konfigurimi i skemave dhe procese te aprovimit ne menaxhimin e limiteve dhe çmimeve.
 • Menaxhimi i korrespondences se Shitjeve me email nepermjet Outlook
 • Integrimi me Module te CRM
 • Integrimi me Module te E-commerce

Zinxhiri i Furnizimit

 • Parashikoni kohen me te mire per te rimbushur stokun nepermjet AI
 • Pamje e plote e inventarit midis magazinave
 • Menaxhon procesin e prokurimit dhe blejeve duke vleresuar furnitorin me te mire
 • Sugjeron rimbushjen inventarit duke marre parasysh sasite aktuale, kerkesat e ardhshme dhe disponueshmerine
 • Menaxhon Variantet, Atributet, Kategorite e Artikujve, SKU-te.
 • Shperndan automatikisht kostot shtese neper artikuj
 • Gjurmon artikujt me Lot/Skadence dhe Serial/Garanci
 • Menaxhimi i Limiteve ne blerjet dhe konfigurimi i nivele te aprovimit
 • Leximi optic i faturave me teknologjine OCR per krijimin automatik te faturave te furnitoreve

Projektet

 

 • Menaxhimi i detajuar i projekteve ne lidhje me:
 1. Afatet
 2. Burimet
 3. Kostot
 • Menaxhimi i faturimit Time&Material ose Cmim Fiks
 • Menaxhimi i WIP (Work in Progress)
 • Caktimi dhe monitorimi i puneve personave pergjegjes
 • Kontalibilizim i shpenzimeve
 • Menaxhimi i faturimit parcial ose te plote
 • Time Sheet per menaxhimin e oreve te stafit
 • Pergatitja e preventiveve te projekteve dhe dergimi i tyre direkt me email tek klientet

Magazina

 

 • Menaxhim te thjeshte ose te avancuar te inventarit ne Lokacione, Zona dhe Rafte apo sirtare
 • Menaxhimi i marrjes dhe magazinimit
 • Menaxhimi i hapesirave duke percaktuar dimensionet dhe peshen e produkteve
 • Sugjerim nga sistemi per vendin e pershtatshem per magazinim
 • Menaxhim i avancuar me skanues barcode apo QRcode per lehtesimin dhe sigurine e veprimeve te magazines
 • Aplikacion i pershtatur qe ploteson te gjithe nevojat e Magazines. Nga pranimi i artikujve tek shitja dhe inventari vetem me aplikacion mobile (Android, iOS, Windows dhe web)

Prodhimi

 

 • Menaxhon Prodhimin brenda kapaciteteve te planifikuara
 • Menaxhon produktet e shitshme qe vijne nga lendet e para, gjysme te gatshme dhe burimet, si pjese e nje Recepture (BOM)
 • Automatizon urdherat e prodhimit nga Porosite e Shitjeve dhe nga parashikimet
 • Menaxhim te avancuar te prodhimit me multi linja dhe duke krijuar qendra kostosh me shume receptura, kosto puntorie dhe makinerie qe kontabilizohen automatikisht
 • Kontrolli i firove apo demtimeve gjate prodhimit dhe menaxhimin e devijimeve ne krijimin e lendes se pare
 • Menaxhimin e mbingarkesave per Finite Loading dhe kalkulimi i aftesise per te porositur ne lidhje me shitjet

*Moduli i Prodhimit kerkon licenca Premium

Servisi

 

 • Planifikimi dhe Shperndarja e urdherave te servisit
 • Menaxhimi i Kontratave te Servisit ne lidhje me:

-Historikun e kontrates dhe rinovimet

-Menaxhini i garancive

-Monitrimi i koheve te punes, skontot dhe artikujt e perdorur

-Matja e profitit

-Gjenerimi i preventivave

-Gjenerimi i faturave

-Percaktimi i llojit te sherbimit

 • Menaxhimi i artikujve te servisit perfshire edhe asemblimet deri ne artikullin final
 • Menaxhimi i llojeve te difekteve dhe percaktimi automatik i tyre

Faturimi i plote ose i pjesshem

Burimet Njerëzore

 • Menaxhimi i kontratave te stafit dhe kualifikimet
 • Menaxhimi i mungesave
 • Modul i dedikuar per menaxhimin e Liste-Prezences (Timesheet) dhe menaxhimin e aprovimit te oreve dhe kostove, dietave apo shpenzimeve te llojeve te ndryshme te stafit

Integrimi me CRM te Odoo

 

 • Menaxhon klientet potencial, ndjek oportunitetet dhe ben parashikime.
 • Skedulon aktivitete bazuar ne skriptet e Shitjeve (telefonata, takime, emaile dhe kuotime)
 • Info ne kohe reale te performaces se shitjes krahasur me targeted e muajit
 • Organizon punen ne baze te skedulit sipas veprimeve te radhes
 • Te jep nje veshtrim te pergjithshem se si po shkon grupi i Shitjeve. Te informon nese nje koleg regjistron nje telefonate apo degron nje kuotim.
 • Ndan me grupet dokumente dhe info te ndryshme ne kohe reale

Integrimi me
E-Commerce te Odoo

 

 • Ndertimi i nje faqe web te dizenjueshme sipas deshires.
 • Integrim i plote i artikujve, klienteve, çmimeve dhe urdher-shitjeve me sistemin qendror financiar Business Central
 • Shitje Online te produkteve nepermjet platformes e-commerce
 • Portal i dedikuar per klientet i cili ofron menaxhimin e urdherave dhe kerkesave
 • Siglimi online i urdher porosive
 • Rekomandimi automatik i aksesoreve te produkteve te blera me pare dhe nje menyre interaktive e kerkimit te produkteve nga klientet
 • I ofron klienteve te paguajne nepermjet Paypal, Ingenico, Adyen, Buckaroo, Authorize.net, PayUmoney, Stripe and SIPS Wordline

Integruar me Logical

 

 • Integrimi i plote me aplikacionet e kompanise Logical si:
  • Fiskalizimi B2C
  • webFLEX – per menaxhimin e distribucionit
  • LogiPOS – Per menaxhimin e Shitjeve me pakice
  • LogiBar – Per menaxhimin e Bar&Restorant

Integruar me Dev.al

 

Integrimi i plote me aplikacionet e dev.al si:

  • Fiskalizimi B2G, B2B & B2C
  • devPOS
  • devHR – Menaxhimi i Burimeve Njerezore dhe Listpagesave